TULOSTIEDOTE: Muutosten vuosi toi selkeämmän työympäristön kehitysyhtiölle

Asiakkaiden määrä, asiakastyytyväisyys ja henkilöstön työtyytyväisyys kasvoivat

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n vuosi 2018 oli toiminnan vakiinnuttamisen vuosi. Asiakkaiden määrä, asiakastyytyväisyys ja henkilöstön työtyytyväisyys kasvoivat. Samalla yhtiö otti käyttöön uuden strategian, joka perustuu Mikkelin kaupungin uuden Elinvoimaohjelman tavoitteisiin.

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on saanut valmiiksi tilinpäätöksensä. Samalla julkaistiin toimintakertomus vuodelta 2018. Vuoden merkittävimmät toiminnalliset uudistukset olivat uusi strategia, tulosmittarit ja tavoitteet vuosille 2019-2021. Myös asiakasmäärän kasvattamisessa onnistuttiin. 

Uusien linjausten selkeys ja rahoituksen vakaus nähtiin parantuneena asiakastyytyväisyytenä sekä henkilöstön työtyytyväisyytenä, jotka molemmat paranivat vuonna 2018. Kaksi kolmesta asiakkaasta antoi yhtiön toiminnasta hyvän tai kiitettävän arvosanan ja asiakastyytyväisyys parani keskimäärin 7 %. Henkilöstön sairauspoissaoloprosentti oli keskimäärin 2,08 %, kun vastaava luku kaikilla EK:n jäsenyrityksillä on 4,3 % ja Mikkelin kaupungilla noin 6 %. Matalista poissaoloista syntynyt kustannussäästö yhtiölle oli 95.000 euroa. Työhyvinvoinnin kehittäminen on edelleen merkittävä painopiste.

Yhtiön talous perustuu Mikkelin kaupungin kumppanuussopimukseen ja eri rahoitusohjelmista haettuun hankerahoitukseen. Vuonna 2018 kaikki rahoitukset toteutuivat suunnitellusti. Loppuvuonna saatiin lisäksi positiivisia uutisia, kun komission EU-rahoitusta myönnettiin kahdelle hankkeelle. Rahoitus kattaa 100% hankkeiden kustannuksista,.

Yhtiön toiminnan volyymi (myynti + muut tuotot) vuonna 2018 oli 4.557.991 euroa ja kustannukset 4.639.428 euroa. Vuoden tulos oli täten -81.437 euroa. Vuotta aiemmin yhtiö antoi kaupungille talousarvioksi -75.000 euroa, joten tulos oli lähellä tavoitetasoa volyymiin nähden. Mikkelin kaupungin perusrahoituksen osuus toiminnan volyymistä oli 1.350.000 euroa. Vuoden 2019 tavoitteena on tehdä nollatulos.

Uusien asiakkuuksien määrä kasvoi 33%

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy kasvatti asiakkuuksiensa määrää 33 % vuonna 2018. Asiakkuuksia kertyi 863, kun vastaava määrä vuotta aiemmin oli 650. Tavoitteena on edelleen nostaa asiakkuuksien määrää. Järjestettyjen tilaisuuksien määrä väheni, mutta sen sijaan nämä houkuttelivat entistä enemmän kuulijoita. Tilaisuuksiin osallistujien määrä nousikin 15 %.

Asiakkuudet kpl Tilaisuudet kpl Tilaisuuksien
osallistujat kpl

Tiedotteiden
määrä kpl

Toteuma 2017 580 200 4371 113
Tavoite 2018 650 210 4400 120
Toteuma 2018 863 181 5046 49
% tavoitteesta 113 % 86 % 115 % 41 %

Taulukko 1: Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n asiakaskontaktit 2018

Uusien yritysten tavoitemäärä oli 130 ja yritysten perustamisia toteutui 126. Kokonaisuudessaan yrityksiä perustettiin seudulla 316. Yhtiön palvelujen kautta perustettujen yritysten osuus kaikista seudulla perustetuista yrityksistä oli 40%.

Merkittävin muutos nähtiin yritysten käynnistämissä kehittämishankkeissa, joita vuonna 2018 aloitettiin arvioitua enemmän. Kehitysyhtiö avusti alueen yrityksiä hakemaan rahoitusta ja aloittamaan hankkeita yhteensä 21.300.000 euron arvosta.

Uudet yritykset kpl Uudet työpaikat kpl Liiketoiminnan kasvu tai muutos kpl Yritysten aloittamat kehityshankkeet kpl Kehityshankkeiden arvo €
Toteuma 2017 119 364 130 96 11.350.000
Tavoite 2018 130 400 150 110 15.000.000
Toteuma 2018 126 303 98 105 21.300.000
% tavoitteesta 97 % 76 % 65 % 95 % 142 %

Taulukko 2: Yritysten, työpaikkojen ja kehitysprojektien määrät 2018

Lisätietoja tuloksesta:

Juha Kauppinen, toimitusjohtaja
Puh. 0440 361 616
juha.kauppinen(at)mikseimikkeli.fi


Uutisia